4 - Infobronnen

InfoNu.nl. (2010, 2 februari). Expressionisme 1905 - 2940.
Beschikbaar: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/50417-expressionisme-1905-1940.html
Verkregen: 2 december 2012

Muziekbus. Expressionisme (muziek).
Beschikbaar: http://www.muziekbus.nl/muziek/expressionistische+muziek.html
Verkregen: 4 december 2012

Web. Afbeeldingen.
http://www.google.nl/
Verkregen: 4 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 1 december). Expressionisme.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Expressionisme
Verkregen: 2 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 29 november). Charles Eyck.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Eyck
Verkregen: 4 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 13 september). Jan Sluijters.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sluyters
Verkregen: 4 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 4 december). Edvard Munch.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
Verkregen: 4 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 23 november). Franz Marc.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc
Verkregen: 4 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 2 november). Hendrik Marsman.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Marsman
Verkregen: 4 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 5 december). Paul van Ostaijen.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Ostaijen
Verkregen: 5 december 2012

Wikipedia. De vrije encyclopedie. (2012, 23 november). Arnold Schönberg.
Beschikbaar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
Verkregen: 4 december 2012

Extra:
Windows mediaplayer. 4 Muziekfragmenten.

  1. http://www.digischool.nl/ckv2/moderne/moderne/schonberg/Erwartung%20fragment%201.mp3
  2. http://www.digischool.nl/ckv2/moderne/moderne/schonberg/Erwartung%20frament%202.mp3
  3. http://www.digischool.nl/ckv2/moderne/moderne/schonberg/schonberg1.mp3
  4. http://www.digischool.nl/ckv2/moderne/moderne/schonberg/schonberg1.mp3

Verkregen: 4 december 2012